Нұр-Сұлтан, Қазақстан | 2021/04/15

Нұр-Cұлтан қ., Бейбітшілік көш., 11, 4 қабат

Басқарманың қабылдау бөлмесі: 8 (7172) 55-68-23

Кеңсе: 8 (7172) 55-68-43, a.kairbekova@astana.kz

Баспасөз қызметі: 8 (7172) 55-68-41

Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 2020 жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды білім беру саласы

объявление скачать

Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 2020 жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды білім беру саласы, денсаулық сақтау және гуманитарлық ғылымдар (исламтану, теология, дінтану) даярлауға арналған мақсатты мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыруға конкурс жариялайды

 

 

Конкурсты ұйымдастырушы: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» ММ

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысу үшін          «Астана» халықаралық университеті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Астана медицина университетінің Түлектер қауымдастығы» ҚБ, «Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті» мынадай қажетті құжаттарды ұсынады:

 

1) 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жоғары оқу орнының өтінімін;

2) 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жоғары оқу орнының сауалнамасын;

3) 3-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы тиісті оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру ұсынысын;

4) 4-қосымшаға сәйкес жоғары оқу орнының ақпараттық картасын.

Конкурстық өтінімге кіретін құжаттар тігіледі, нөмірленеді, жоғары оқу орнының бірінші басшысы қол қояды, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген тәртіппен ұсынылады.

Конкурстық өтiнiм білім беру саласындағы уәкілетті органға конкурс өткiзу туралы хабарландыруда көрсеткен сағат пен күннен кешiктiрілмей жолданады. Конкурстық өтiнiм беру мерзiмi аяқталғаннан кейiн түскен конкурстық өтiнiм кешiгу себептерiне қарамастан қаралмайды.

Конкурстық өтінімдерді беру мерзімі аяқталғаннан кейін оларға қандай да бір өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар конкурсты ұйымдастырушының төмендегі мекен-жайда орналасқан кеңсесіне 2020 жылғы тамыздың 3-4 күндерін қоса алғандағы аралықта ұсынылады: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» ММ, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11-үй, 55-68-55, 55-68-57, 87759129795, 55 68 55, 55 68 57, 87013750002  каб.: 119, 721.

 

 

1-қосымша

Жоғары оқу орнының сауалнамасы

 

ЖОО-ның толық атауы
ЖОО-ның құрылған жылы
ЖОО-ның құрылтайшысы
ЖОО-ның заңды мекен жайы
ЖОО-ның нақты мекен жайы, телефоны, факс, электронды мекен жайы
 ЖОО ректорының Т.А.Ә.
Конкурсқа қатысу үшін жауапты тұлғаның Т.А.Ә., қызметі, байланыс мәліметтері

Ұйымның басшысы ________________________

(қолы, Т. А. Ә.)

Толтырылған күні

М.О.

 

2-қосымша

 

 

Жоғары оқу орны өтінімінің нысаны

(жоғары оқу орнының бланкісінде толтырылады)

 

Облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органы

 

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптарды және конкурсты өткізу шарттарын

зерделей отырып, ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(жоғары оқу орнының атауы)

өтінімге кіретін құжаттарға сондай-ақ конкурстың шарттары мен талаптарына сәйкес

________________________________________________________________________________

(мамандықтың коды, атауы)

мамандығы бойынша тиісті облыс әкімдігі өткізетін конкурсқа қатысады.

Қосымша: конкурсқа қатысу үшін құжаттар ___ бетте.

Ұйымның басшысы ______________________________

(қолы, Т. А. Ә. (бар болғанда))

Толтырылған күні

М.О.

 

 

 

 

3-қосымша

 

___________оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру ұсынысы

_________________________________________________________

(жоғары оқу орнының атауы)

 

Жоғары білім бойынша

Коды Мамандықтың атауы Гранттың жалпы саны Күндізгі оқу нысаны Сырттай оқу нысаны
1 2 3 4 5

 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша

Коды Мамандықтың атауы орын саны
1 2 3

 

 магистрлерді, PhD философия докторларын мақсатты даярлау бойынша

 

Коды Мамандықтың атауы Даярлау жоспарланған ЖОО-ның атауы орын саны
1 2 3 4

 

Ұйымның басшысы ________________________

(қолы, Т. А. Ә.)

Толтырылған күні

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-қосымша

 

Жоғары оқу орнының ақпараттық картасы

________________________________________________

(жоғары оқу орнының атауы)

________________________________________________

(білім беру бағдарламасы тобының коды, атауы)

 

 № ЖОО туралы жалпы мәліметтер Көрсеткіштер
1 Халықаралық және (немесе) ұлттық институционалдық аккредиттеу
2   ЖОО-ның халықаралық рейтингі (орны, рейтингінің атауы)
3   Білім беру порталының болуы
4 Оқу процесіне пайдаланатын оқу-зертханалық базаның жаңартылуы, теңге/келтірілген контингент
5 Зерттеу институттарының, ғылыми және мамандандырылған зертханалардың, бизнес-инкубаторлардың, технопарктердің саны
6 Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде университеттер үшін 3 және одан көп, академиялар үшін 1 және одан көп, институттар үшін 1 және одан көп ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларымен ғимараттардың (оқу корпустардың) болуы
7 Қолданыстағы жатақханаларда төсек-орынның саны
І Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тобы бойынша жалпы мәліметтер
1 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрлар даярлаудың бағыттары бойынша білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін лицензияға қосымша
2   Халықаралық және/немесе ұлттық мамандандырылған аккредиттеу
3 “Атамекен” ҰКП-ның білім беру бағдарламалары рейтингіне қатысуы (орын)
4   Бітірушілердің жұмысқа орналасуы, жұмысқа орналасқан бітірушілердің %-ы
5 Білім алушылар контингенті
6 Күндізгі бөлімде білім алушы студенттердің контингенті
ІІ Кадрлық қамтылуы және педагог қызметкерлердің біліктілік деңгейі
1.1.   Штаттық оқытушылардың жалпы саны:
ғылым докторлары
PhD докторлар
ғылым кандидаттары
  магистрлер
1.2 /оның ішінде білім беру бағдарламасы бойынша (саны)
ғылым докторлары
PhD докторлар
ғылым кандидаттары
  магистрлер
1.3  Ағылшын тілін игерген (деңгейі кемінде 4,5 (ІELTS)) бейіндік пәндер бойынша ОПҚ саны
2 ЖОО-да академиялық кезеңнен кем емес мерзімде шарт бойынша жұмыс істейтін шетелдік оқытушылардың саны
3 мамандық бойынша ОПҚ дәрежелілік %-ы
4 Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша бейіндік пәндердегі ОПҚ дәрежелілік %-ы
ІІІ ОПҚ ғылыми-зерттеу қызметі
1 Гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру негізінде іргелі зерттеулер/ қолданбалы зерттеулер бойынша орындалатын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар/ жобалар саны
2 ОПҚ орындаған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы көлемі (теңгемен)
2.1 / оның ішінде 1 штаттық ОПҚ-ға (теңгемен)
3 ОПҚ ғылыми жарияланымдарының саны:
– шетелдік рейтингтік журналдарда (Томсон Рейтер (Web of Scіence,Thomson Reuters) немесе Scopus, Pubmed, zbMath, MathScіnet, Agrіs, Georef, Astrophysіcal journal; Scopus, JSTORE деректер базасына енетін)
– ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда
  – монографиялар
– патенттер, алдын ала патенттер, инновациялық патенттер, авторлық куәліктер
4 /оның ішінде 1 штаттық ОПҚ-ға:
– шетелдік рейтингтік журналдарда (Томсон Рейтер (Web of Scіence,Thomson Reuters) немесе Scopus, Pubmed, zbMath, MathScіnet, Agrіs, Georef, Astrophysіcal journal; Scopus, JSTORE деректер базасына енетін)
– ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда
  – монографиялар
– патенттер, алдын ала патенттер, инновациялық патенттер, авторлық куәліктер
ІV Корпоративтік әріптестік және халықаралық қызмет
1 Бірлескен (қосдипломды) білім беру бағдарламаларының саны
2 Шетелдік ұйымдармен бірлескен зерттеу жобаларының саны
3 Академиялық алмасу бағдарламаларына соңғы 3 жылда қатысқан білім алушылардың саны

 

Жоғарыда келтірілген ақпараттың шынайылығын растаймын.

 

Ұйымның басшысы ________________________

(қолы, Т. А. Ә.)

Толтырылған күні

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акимат города Нур-Султан

объявляет конкурс по размещению целевого государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на подготовку кадров сферы образования, здравоохранения и гуманитарным наукам (исламоведение, теология, религиоведение)

на 2020 год

 

Организатор конкурса: ГУ «Управление образования города Нур-Султан»

 

ТОО «Международный университет «Астана», НАО «Медицинский Университет «Астана», ЧУ «Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», претендующие на государственный образовательный заказ, для участия в конкурсе предоставляют следующие необходимые документы:

1) заявку ВУЗа по установленной форме согласно приложению 1;

2) анкету ВУЗа по установленной форме согласно приложению 2;

3) предложения на размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по установленной форме, согласно приложения 3.

4) Информационная карта высшего учебного заведения согласно приложению 4;

Документы, входящие в конкурсную заявку прошнуровываются, пронумеровываются, подписываются первым руководителем ВУЗа и заверяются печатью и представляются в порядке, указанном в объявлении о проведении конкурса. Конкурсная заявка направляется не позднее часа и даты, указанных в объявлении о проведении конкурса. Внесение каких-либо изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи не допускается.

Комиссия не рассматривает конкурсную заявку, поступившую по истечении срока подачи, независимо от причин опоздания.

Документы на участие в конкурсе представляются в канцелярию организатора конкурса по адресу: ГУ «Управление образования города Нур-Султан» 010000, г.Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 11,  каб.: 119, 721  тел.: 87759129795, 55 68 55, 55 68 57, 87013750002  с 3 по 4 августа 2020 года включительно.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

Анкета
высшего учебного заведения

 

 

Полное наименование вуза
Год основания вуза
Учредитель вуза
Юридический адрес вуза
Фактический адрес, телефон, факс, электронная почта вуза
Ф.И.О. ректора вуза
Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, должность, контактные данные

 

Руководитель организации ____________________

(подпись, Ф.И.О.)

Дата заполнения

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

Форма заявки высшего учебного заведения

(заполняется на бланке высшего учебного заведения)

Местный исполнительный орган
области, города
республиканского значения,
столицы

Изучив требования к участникам конкурса и условия проведения конкурса,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения)
примет участие в конкурсе, проводимом акиматом соответствующей области по специальности
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности)
в соответствии с документами, входящими в заявку, а также условиями и
требованиями конкурса.

Приложение: документы для участия в конкурсе на ___ листах.

Руководитель организации ________________________________
(подпись, Ф.И.О. (при его наличии))
Дата заполнения
М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

 

Предложения на размещение государственного образовательного
заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским
образованием на ___________ учебный год

___________________________________________________________

(наименование высшего учебного заведения)

 

по высшему образованию

Код Наименование специальности общее кол-во грантов очное обучение заочное обучение
1 2 3 4 5

 

по послевузовскому образованию

Код Наименование специальности кол-во мест
1 2 3

по целевой подготовке магистров, докторов философии PhD

Код Наименование специальности Наименование вуза, где планируется подготовка Кол-во мест
1 2 3 4

 

 

 

Руководитель организации __________________

(подпись, Ф.И.О.)

 

Дата заполнения

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

Информационная карта высшего учебного заведения ____________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения)
____________________________________________________
(код, наименование групп образовательных программ)

 

№ п/п Общие сведения о вузе  Показатели
1 Международная и (или) национальная институциональная аккредитация
2 Международный рейтинг вуза (место, наименование рейтинга)
3  Наличие образовательного портала
4  Обновление учебно-лабораторной базы, используемой для учебного процесса, тенге/приведенный контингент
5 Количество исследовательских институтов, научных и специализированных лабораторий, бизнес-инкубаторов, технопарков
6 Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе для университетов 3 и более, академии 1 и более, институтов 1 и более зданий (учебных корпусов) с учебными помещениями с площадью соответствующей санитарным нормам
7 Количество койко-мест в имеющихся общежитиях
I  Общие сведения по группам образовательных программ высшего и послевузовского образования
1  Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлениям подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием
2   Международная и/или национальная специализированная аккредитация
3  Участие в рейтинге образовательной программы НПП “Атамекен” (место)
4  Трудоустройство выпускников, % трудоустроенных выпускников
5  Контингент обучающихся
6 Контингент студентов очной формы обучения
II  Кадровое обеспечение и уровень квалификации педагогических работников
1.1   Общее количество штатных преподавателей:
 докторов наук
 докторов PhD
 кандидатов наук
  магистров
1.2  /в т.ч. по группам образовательных программ (количество)
 докторов наук
 докторов PhD
 кандидатов наук
  магистров
1.3 Количество ППС по профильным дисциплинам, владеющих английским языком (уровень не менее 4,5 (IELTS) (АЙЛТС)
2   Количество иностранных преподавателей, работающих в вузе по контракту на срок не менее академического периода
3 % остепененности ППС по вузу в целом
4 % остепененности ППС профильных дисциплин по группам образовательных программ
III  Научно-исследовательская деятельность ППС
1.  Количество выполняемых научных и научно-технических программ/проектов по фундаментальным исследованиям/прикладным исследованиям на основе грантового и программно-целевого финансирования
2.  Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных ППС (в тенге)
2.1.  /в т.ч. на 1 штатного преподавателя (в тенге)
3  Количество научных публикаций ППС:
– в зарубежных рейтинговых журналах Thomson Reuters (Web of Science) (Томсон Рейтер (веб оф скаенс,) или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal; JSTORE) (Скопус, Пабмэд, збМааз, Маазскайнэт, Эгрис, Джорэф,Астрофизикол джернл, ДжейСтор)
 – в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК
  – монографии
 – патенты, предпатенты, инновационные патенты, авторские свидетельства
4  /в т.ч. на 1 штатного ППС:
– в зарубежных рейтинговых журналах Thomson Reuters (Web of Science) (Томсон Рейтер (веб оф скаенс,) или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal; JSTORE) (Скопус, Пабмэд, збМааз, Маазскайнэт, Эгрис, Джорэф,Астрофизикол джернл, ДжейСтор)
 – в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК
  – монографии
 – патенты, предпатенты, инновационные патенты, авторские свидетельства
IV  Корпоративное партнерство и международная деятельность
1  Количество совместных (двудипломных) образовательных программ
2 Количество совместных исследовательских проектов с зарубежными организациями
3  Количество обучающихся, принимавших участие в программах академических обменов за последние 3 года

 

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

Руководитель организации __________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата заполнения
М.П.